PDF formaat

Weblimburg Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Weblimburg, gevestigd en kantoorhoudende Brunssum, Fazantlaan 51 6446DA

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: Weblimburg
 • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 • website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 • software: een computerprogramma, -script of macro 
 • onderhoud van een website: het door opdrachtnemer inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 • webhosting: het beschikbaar stellen van de ruimte voor een website op het internet door een zgn. hosting provider.
 • hosting provider: de organisatie die de ruimte voor een website beschikbaar stelt op een server.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van opdrachtnemer.
 • Door ondertekening en retourzending van een offerte van Opdrachtnemer door anderzijdse schriftelijke opdrachtverstrekking verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wanneer opdrachtnemer bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
 • Met deze voorwaarden zijn alle evt. voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer: http://www.weblimburg.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 3 Calculaties

 • Voor alle door opdrachtnemer op verzoek gemaakte calculaties kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten zullen slechts in rekening worden gebracht, indien dit vooraf schriftelijk overeengekomen is. 
 • Alle calculaties zijn indicatief.
 • Aan calculaties kunnen opdrachtgever noch opdrachtnemer rechten ontlenen betreffende inhoud en/of uitvoering van beschreven trajecten of aldaar genoemde tarieven.

Artikel 4 Offertes

 • Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle offertes zijn geldig tot twee maanden na de op de offerte vermelde datum, tenzij anders schriftelijk vastgelegd in de offerte. Na deze datum kunnen aan offertes geen rechten worden ontleend.
 • Facturering geschiedt op basis van de offerte.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Tarieven en beloning

 • Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
 • Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van een overeenkomst stijgen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen. Doorberekening zal plaatsvinden na overleg met opdrachtgever en onder gespecificeerde opgave van kosten.
 • Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
 • Alle werkzaamheden die niet in de offerte of de
 • Overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte dan wel de daartoe bestemde formulieren door beide partijen.
 • Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld in de in lid 1 van dit artikel genoemde formulieren.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en - of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 • Indien door opdrachtnemer of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8 Conceptontwikkeling, intellectueel eigendom en copyright

 • Al het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/software dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door opdrachtnemer gemaakte websites/software is slechts toegestaan wanneer de door opdrachtnemer vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website/software van het bedrijf dat bij opdrachtnemer een contract is aangegaan. 
 • Alle concepten, ontwerpen, ideeën, trajecten en onderdelen hiervan, die door opdrachtnemer op eigen initiatief dan wel voor of in samenwerking met een (potentiële) opdrachtgever zijn of worden ontwikkeld, zijn en blijven te allen tijde intellectueel eigendom van opdrachtnemer.
 • Het is niet toegestaan het onder lid 2 van dit artikel genoemde intellectueel eigendom zonder schriftelijke toestemming van copyrighthouder, op welke wijze dan ook, openbaar te maken of te vermenigvuldigen, te (laten) wijzigen, te gebruiken of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer te laten brengen.
 • Voor het verlenen van de in punt 3 van dit artikel genoemde toestemming kan opdrachtnemer nader te bepalen kosten in rekening brengen.
 • Op schending van het in dit artikel genoemde copyright staat een boete van € 10.000,00 per vastgestelde overtreding, tenzij de schade voor opdrachtnemer aantoonbaar groter is of kan worden.
 • Indien conceptontwikkeling niet uitmondt in uitvoering van het betreffende project of betreffende onderdeel van het project door opdrachtnemer, zullen de gemaakte ontwikkelingskosten in rekening worden gebracht á € 40,- per uur excl. Btw , met een minimum van twee uren.

Artikel 9 Onderhoudscontract

 • Met onderhoudscontract in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: een door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging ten behoeve van uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door opdrachtnemer aan de website/software van de opdrachtgever.
 • In een onderhoudscontract of middels de offerte/ opdrachtbevestiging is vastgelegd welke werkzaamheden met welke frequentie en binnen welke gestelde termijn worden uitgevoerd.
 • Uitbreidingen aan een website zoals toevoeging van extra pagina’s, formulieren of andere webelementen of her-ontwikkeling en –design van een website alsmede aanpassingen aan geleverde software die niet als correctief kunnen worden aangemerkt worden niet beschouwd als onderhoudswerkzaamheden ook niet indien een bestaande webpagina op een site op verzoek van de opdrachtgever dient te worden vervangen door een nieuwe pagina.
 • Indien het verzoek van de opdrachtgever tot onderhoud aan diens website/software afwijkt van hetgeen is overeengekomen in het onderhoudscontract zullen extra kosten worden berekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hiervan voor uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. Het extra honorarium wordt na uitvoering van de werkzaamheden gefactureerd.
 • Onderhoudswerkzaamheden worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd. In geval Weblimburg door overmacht (zie artikel 11) in gebreke moet blijven zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Als in het onderhoudscontract is overeengekomen dat periodiek onderhoud aan de website/software van de opdrachtgever zal worden uitgevoerd en de opdrachtgever in bedoelde periode geen verzoek tot onderhoud indient vindt geen restitutie plaats van het honorarium voor die betreffende periode.
 • Het onderhoudscontract kan op ieder gewenst moment door zowel de opdrachtgever alsook opdrachtnemer schriftelijk eenzijdig worden opgezegd waarbij een e-mailbericht ook als schriftelijke opzegging geldt. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd.

Artikel 10 Annulering door de opdrachtgever

 • Annulering door de opdrachtgever is alleen mogelijk per aangetekend verzonden brief.
 • Annulering is mogelijk tot één maand voor aanvang van het overeengekomen project.
 • Bij annulering tot één maand voor aanvang van het overeengekomen project worden aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten en uit annulering voortvloeiende kosten in rekening gebracht, met een minimum van 50% van de overeengekomen som.
 • Annulering binnen één maand voor aanvang is niet mogelijk.

 Artikel 11 Overmacht

 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 7 genoemde overeenkomst en uit het in artikel 9 genoemde onderhoudscontract, niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht (bijv. vakantie), worden genoemde verplichtingen opgeschort.
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaatst tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen.
 • Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen worden alle door opdrachtnemer gemaakte kosten door opdrachtgever vergoed.

Artikel 12 Betalingstermijnen en facturering

 • Het aantal termijnen waarin opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag zal betalen, alsmede de bijbehorende termijnbedragen en vervaldata, worden vermeld in de in artikel 7 genoemde overeenkomst.
 • Indien enige vorm van termijnbetaling niet schriftelijk is vastgelegd, zal opdrachtgever het volledige bedrag in één termijn voldoen volgens de in artikel 13 genoemde betalingsvoorwaarden.
 • Alle betalingstermijnen worden apart gefactureerd. Bij het ontbreken van termijnbetaling, zoals in lid 2 van dit artikel genoemd, zal het volledig verschuldigde bedrag in één keer worden gefactureerd.

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden

 • De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening op rekening 13.79.99.941 t.n.v. JTCG ERKENS o.v.v. "Aanbetaling" en het orderrnummer. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om pas met de werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De opdrachtgever dient na oplevering van de website/software het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Opdrachtnemer stuurt hiertoe een factuur welke binnen een termijn van 14 dagen, tenzij op de factuur anders vermeld, dient te worden voldaan. 
 • Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals in lid 1 van dit artikel vermeld, niet nakomt, is hij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De aan de inning van het openstaande bedrag verbonden gerechtelijke en/of
 • buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij niet of niet tijdige betaling verstuurt opdrachtnemer een aanmaning, waarbij € 10,- euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door opdrachtnemer een tweede aanmaning tot betaling verstuurd, waarbij wederom € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 • Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle 
 • gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso) kosten ten laste van opdrachtgever.
 • Afwijking van de hierboven genoemde betalings- voorwaarden is slechts mogelijk, indien vooraf schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 14 Reclamering 

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan opdrachtnemer, waarna opdrachtnemer deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan opdrachtnemer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". 
 • Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de dienstverlening van de hostingproviders.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website/software in een kennelijke poging om deze te onderhouden buiten medeweten van opdrachtnemer om. 
 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overige schade aan de opgeleverde website/software die al dan niet moedwillig toegebracht is door derden (bijv. hackers, virussen, spam).
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de rechter in Maastricht.

Artikel 17 Duur en beëindiging

 • Het ontwerpen van een nieuwe website/software door opdrachtnemer voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website/software. 
 • Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. 
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de met opdrachtnemer afgesproken onderhoudssoftware.

Artikel 18 Gebruiksrecht

 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
PDF formaat